BIOKOMPOSTOWNIA – postęp prac

26.5.2015

Od końca marca trwają intensywne prace budowlane związane z realizacją instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych, czyli tzw. BIOKOMPOSTOWNI.

Wylane zostały fundamenty pod instalację fermentacji odpadów i instalację kompostowania odpadów po fermentacji. Wykonane też zostały konstrukcje ścian instalacji fermentacji oraz konstrukcje stalowe pod instalację kompostowania. W dalszej kolejności mają powstać obiekty infrastruktury związanej z obsługą podstawowych segmentów technologicznych. Pod koniec czerwca dostarczone zostanie sito bębnowe i kolejne elementy części technologicznej instalacji.

Roboty budowlane i prace montażowe mają zakończyć się pod koniec grudnia 2015 r., natomiast do końca czerwca 2016 r. planowane jest zakończenie prób końcowych i eksploatacyjnych, rozruchu i szkoleń.

Powstała BIOKOMPOSTOWNIA będzie zagospodarowywać rocznie ok. 30 tys. ton bioodpadów selektywnie zbieranych od mieszkańców aglomeracji poznańskiej. W wyniku prowadzonych w instalacji procesów rozkładu bioodpadów będzie powstawał biogaz, który następnie będzie przetwarzany na energię elektryczną i cieplną oraz wysokiej jakości kompost.