Budowa BIOKOMPOSTOWNI

Zaprojektowana i wybudowana instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych – pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych rocznie przetwarza ok. 30 000 ton odpadów. Instalacja, która spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT), jest jedną z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale też w tej części Europy.

 

Zakres przedsięwzięcia obejmował budowę instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych, która rocznie przetwarza ok. 30 000 ton odpadów zbieranych selektywnie, w tym:

18 000 ton odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków (liście, trwa, drobne gałęzie),
12 000 ton odpadów biodegradowalnych – odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, punktów zbiorowego żywienia (resztki żywności, obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres funkcjonalny BIOKOMPOSTOWNI składa się z instalacji fermentacji suchej i instalacji kompostowania odpadów.
W ramach projektu wykonano:

vizual4– segment przygotowania wsadu do fermentacji i kompostowania,
– segment energetycznego wykorzystania biogazu z procesu fermentacji – zbiorniki, pochodnie, stacje agregatów prądotwórczych z silnikami zasilanymi metanem i zbiornika biogazu
– plac dojrzewania, doczyszczania oraz magazynowania kompostu, zlokalizowanego pod wiatą
– segment przechwytywania i oczyszczania powietrza procesowego z biofiltrem,
– obiekty infrastruktury zakładu, związane z instalacjami do odzysku odpadów biodegradowalnych: zaplecze socjalne, zbiorniki ścieków technologicznych i deszczowych, sieci wod-kan, sieci energetyczne, dróg i placów manewrowych,
– nasadzenia zieleni izolacyjnej,
– przeprowadzenie prób, rozruchów i szkoleń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cykl bioodpadow