Konferencja dotycząca projektu BIOKOMPOSTOWNIA

14.5.2015

W dniach 13-14 maja br. na terenie Składowiska Odpadów w Suchym Lesie odbędzie się ogólnopolska konferencja „Zakład fermentacji jako niezbędny element systemu gospodarki odpadami”.

Do referatów zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz eksperci z dziedziny gospodarki odpadami. Oprócz kwestii związanych z zagospodarowaniem odpadów biodegradowalnych wg dyrektyw UE i prawa krajowego przedstawione zostaną europejskie i krajowe przykłady efektywnego zagospodarowania tego typu odpadów. Ponadto szczegółowo omówiony zostanie projekt budowy poznańskiej BIOKOMPOSTOWNI, poszczególne etapy jego realizacji, rozwiązania technologiczne. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele jednostek samorządowych, instalacji zajmujących się gospodarką odpadami oraz firm komunalnych. Organizatorem wykonawczym konferencji jest firma EKORUM z Poznania.


Budowa BIOKOMPOSTOWNI to projekt, w ramach którego powstanie jedna z najnowocześniejszych instalacji nie tylko w Polsce, ale też w Europie.

BIOKOMPOSTOWNIA powstanie przy Składowisku Odpadów w Suchym Lesie, zarządzanym przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. Jej zadaniem będzie zagospodarowanie bioodpadów wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Selektywnie zbierane przez mieszkańców odpady zielone oraz biodegradowalne będą przewożone do BIOKOMPOSTOWNI, gdzie zostaną przetworzone w energię elektryczną i cieplną oraz w wysokiej jakości kompost.
W ramach projektu powstanie m.in. instalacja fermentacji odpadów oraz kompostownia odpadów po fermentacji.

Instalacja będzie rocznie przerabiać ok. 30 000 ton odpadów, w tym:
– 18 000 ton odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków (takich jak liście, trawa i drobne gałęzie),
– 12 000 ton odpadów biodegradowalnych, czyli odpadów spożywczych i kuchennych z gospodarstw domowych oraz punktów zbiorowego żywienia (takich jak resztki żywności, obierki owoców i warzyw, skorupki jaj czy fusy po kawie i herbacie).

Realizowana instalacja wraz z budowaną Instalacją Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) na poznańskim Karolinie będzie stanowiła system gospodarowania odpadami komunalnymi w Poznaniu.

Projekt „Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu” jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu wynosi 62 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to 23 mln zł. Dodatkowe środki na realizację inwestycji stanowić będzie między innymi preferencyjne pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (22 mln zł) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (10 mln zł).


 

PROGRAM KONFERENCJI >>

pobierz plik .doc