Projekt

ciga bio kompostownia

 

Inwestycja pn. „Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu”, zwana BIOKOPOSTOWNIĄ, objęła swoim zakresem realizację instalacji fermentacji odpadów, instalacji kompostowania odpadów po fermentacji oraz obiektów infrastruktury związanej z obsługą podstawowych segmentów technologicznych.

 

projekt budowlany

 

Konieczność realizacji infrastruktury do przetwarzania odpadów biodegradowalnych wynikała z obowiązku selektywnego zbierania tego typu odpadów i potrzeby efektywnego zagospodarowania odpadów biodegradowalnych z wykorzystaniem energii zawartej w odpadach, co jest priorytetowym sposobem przetwarzania odpadów, biorąc pod uwagę określoną w dyrektywie 2008/98/WE hierarchię postępowania z odpadami.

Celem projektu było stworzenie na terenie województwa wielkopolskiego zaplecza technicznego umożliwiającego efektywne przetwarzanie (recykling) zbieranych selektywnie odpadów biodegradowalnych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych. Instalacja jest uzupełnieniem technologicznym dla Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) przetwarzającej odpady komunalne resztkowe (zmieszane) wytwarzane na obszarze Regionu II. 

Planowana inwestycja przewidziana jest do realizacji przy Składowisku Odpadów w Suchym Lesie, na obszarze Regionu II gospodarki odpadami komunalnymi, określonego w uchwale nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 (WPGO 2012).

cykl bioodpadow